depressie expertisecentrum jeugd

Hoogspecialistische behandeling

Hoogspecialistische behandeling

We kunnen jongeren al vóór de start van hun behandeling pre-therapie aanbieden. Deze pre-therapie vindt zowel in groepsverband als online plaats. De deelnemers leren meer over de symptomen, het verloop en de gevolgen van een depressie. Ze ontdekken hoe ze er het beste mee kunnen omgaan, zodat ze er zo min mogelijk last van hebben. Sociale activering is een belangrijk onderdeel van de pre-therapie: niet op bed blijven liggen dus, maar in actie komen en contact zoeken.

Als je in je kindertijd iets zeer ingrijpends meemaakt, heeft dat vaak grote invloed op de rest van je leven: het doet iets met je zelfbeeld en de manier waarop je naar de wereld kijkt. Jongeren met een ernstige depressie, die in hun vroege jeugd zijn verwaarloosd en/of getraumatiseerd, kunnen baat hebben bij schematherapie.

In individuele gesprekken of groepssessies gaan ze aan de slag met het herkennen van hardnekkige, belemmerende gedachten- en gedragspatronen. Door er met anderen over te praten en te oefenen met alternatieven, leren ze de oude patronen te vervangen door nieuwe.

We doen wetenschappelijk onderzoek naar het effect van schematherapie.

Lees verder >>

Jongeren die naast hun depressiviteit last hebben van angsten en daardoor moeilijke situaties vermijden, bieden we exposure therapie aan. In een groep analyseren ze hun angsten: welke functie en betekenis hebben ze?

Daarna voeren ze zowel binnen als buiten de groep gedragsexperimenten uit, waarbij ze zichzelf in kleine stapjes uitdagen en blootstellen aan hun angst. We bouwen de uitdaging langzaam op.

In het begin is de spanningsboog nog heel hoog, maar door te blijven oefenen ontdekken de deelnemers dat het angstgevoel steeds minder heftig wordt en korter duurt. Door die positieve ervaringen wordt de angst geleidelijk minder.

Running therapie is een verantwoorde manier om stap voor stap weer in beweging te komen – zowel letterlijk als figuurlijk. Voor mensen met een depressie is dat vaak een hele uitdaging.

Door in een groep op een therapeutische manier te starten met het opbouwen van een rustige duurloop, worden vastzittende leefpatronen doorbroken. Vaak overtreffen de deelnemers hun eigen verwachtingen, daardoor vermindert hun gevoel van machteloosheid en verbetert hun zelfvertrouwen en stemming.

Het effect van running therapie kan nog niet wetenschappelijk worden onderbouwd, maar vast staat wel dat de fysieke bijwerkingen van hardlopen gunstiger zijn dan die van veel antidepressiva: ze leveren je in elk geval een betere conditie, een gezonder gewicht en een lagere bloeddruk op.

Het gunstige effect van emotieregulatietherapie is bij volwassenen al vastgesteld: de behandeling kan helpen als iemand met een ernstige depressieve stoornis tevens moeite heeft met het omgaan met emoties en erg gevoelig is voor stress.

Deze behandeling vindt bij voorkeur plaats in een groep en zet daarnaast in op veel oefenen in de thuissituatie.

Door positieve en negatieve gedachten en emoties te herkennen en erkennen, worden de deelnemers beter in staat ze te beheersen en sturen. ERT helpt ook om helder te krijgen wat je kunt doen als je je niet prettig voelt: welke gedachtes zijn helpend, welke vorm van afleiding werkt, met wie kun je contact zoeken?

D(o)epressie Blended is een Nederlandse bewerking van een Amerikaanse behandeling, die persoonlijke behandelgesprekken met een therapeut combineert met online sessies. Het programma begint met uitleg over wat een depressie is (psycho-educatie), zodat de jongeren beter gaan begrijpen wat er met ze aan de hand is en hoe ze kunnen werken aan verbetering. Door met een stemmingsmeter bij te houden hoe ze zich voelen op verschillende momenten, krijgen ze meer zelfinzicht.

Het effect van D(o)epressie Blended wordt onderzocht >>

Jongeren die baat hebben bij een korte intensivering van hun behandeling, kunnen deelnemen aan een  driemaandelijkse Boosterweek. In deze week geven we hun behandeling een kick-start: in actie komen, het leren oplossen van problemen en deelnemen aan het sociale leven staan centraal. We maken gebruik van sport en spel, lichamelijke en creatieve werkvormen, rollenspellen en muziek.

Om deel te kunnen nemen aan een behandeling is een minimale dagbesteding en een normaal dag- en nachtritme een voorwaarde. Als een jongere dit niet heeft, zetten we ons FACT team Jeugd in.

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment: het is een intensieve vorm van behandeling in de thuissituatie, voor mensen die vastlopen op meerdere levensgebieden. De hulpverleners van ons FACT team Jeugd werken samen met de jongere aan concrete doelen die het dagelijks functioneren verbeteren, zodat we daarna kunnen gaan werken aan langdurig herstel.

FACT wordt ook ingezet als iemand tijdelijk wordt opgenomen, zodat de crisis snel weer afneemt en het herstel thuis met dezelfde hulpverleners kan worden voortgezet.

We doen wetenschappelijk onderzoek naar het effect van FACT op jongeren.

Lees verder >>

Er zijn aanwijzingen dat stressvolle of traumatische gebeurtenissen (zoals misbruik, verlies, of verwaarlozing in de kindertijd) van invloed zijn op het ontstaan van een ernstige depressie en suïcidaliteit. Situaties waarbij verlies, separatie, schaamte en vernedering optreden, lijken een belangrijke voorspeller te zijn voor het ontstaan en toenemen van depressieve klachten. Door deze herinneringen of beelden te behandelen met Eye Movement Dual Task (EMDT) therapie kan een terugkerende depressie in bepaalde gevallen worden voorkomen.

Het effect van EMDT wordt wetenschappelijk onderzocht >>

In onze kliniek in Helmond is een aantal bedden beschikbaar voor jongeren die suïcidaal zijn. Zelfs in zo’n levensbedreigende situatie streven we naar een zo kort mogelijke opname, het doel is altijd om een jongere snel én verantwoord te laten terugkeren naar zijn eigen omgeving.

Een opname is hard werken. Er is een vaste structuur voor opstaan, eten en slapen. Alle deelnemers krijgen een eigen weekprogramma, dat bestaat uit een ochtend- en een middagblok. De ochtend wordt ingevuld met een groepsaanbod vanuit de kliniek (variërend van running therapie tot ontspanningsoefeningen of muziektherapie), het middagblok is afgestemd op de persoonlijke behoeftes (denk aan overleg over medicatie, therapiegesprekken met een behandelaar en/of de ouders). Vaak zetten we ook een online behandelmodule in.

Na afloop van de opname heeft de jongere meer zelfinzicht: hij begrijpt waar het misging en wat hij kan doen om een crisis in het vervolg te voorkomen. In nauw overleg met de ouders en eventueel het FACT-team werken we aan een terugkeer naar huis. Het aanhouden van een gezond dag- en nachtritme, een goede dagbesteding, het organiseren van steun uit de omgeving en het leren omgaan met problemen krijgen daarbij veel aandacht.